English French German Spanish

Zgłaszanie interwencji

- bezpośrednio u dyżurnego Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej,

- telefonicznie pod bezpłatnym numerem 986 lub pod numerem telefonu 32 3423 060

- za pomocą poczty elektronicznej na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Mandat

Funkcjonar­iusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakłada­nia man­datów karnych, za niek­tóre rodzaje wykroczeń. Zgod­nie z zapisami ustawy Kodeks postępowa­nia w sprawach o wykroczenia oso­bie ukaranej man­datem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyję­cia. W przy­padku sko­rzys­ta­nia z prawa do odmowy przyję­cia man­datu karnego, wobec sprawcy wykroczenia kierowany jest wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Nałożony przez strażnika miejskiego man­dat karny staje się pra­wom­ocny z chwilą pok­witowa­nia jego odbioru przez osobę ukaraną.

Pra­wom­oc­nie nałożony man­dat karny nie może zostać uchy­lony, chyba że grzy­wnę nałożono za czyn nie będący czynem zabro­nionym jako wykrocze­nie. Wów­czas uchyle­nie następuje na wniosek ukaranego, złożony w nieprzekraczal­nym ter­minie 7 dni od daty upra­wom­oc­nienia się man­datu lub z urzędu. Organem właś­ci­wym do rozpoz­na­nia takiej sprawy jest tylko sąd, na którego obszarze dzi­ała­nia grzy­wna została nałożona. W przy­padku miasta Ruda Śląska jest to Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej mieszczący się przy ul. Bukowej 5A.

Kwotę man­datu karnego należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Ruda Śląska w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia:

ING Bank Śląski o/Ruda Śląska nr 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

 

 

Odholowany pojazd

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – art. 130a i 50a powyższej ustawy, strażnik miejski jest uprawniony do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi w następujących przypadkach:

Art. 130a

  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  2. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osoby kierującej pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek
  3. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Art. 50a

       pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

 

               Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Pojazd jest usuwany z drogi przez jednostkę wyznaczoną przez starostę.

Wysokość opłat za usuniecie pojazdu ustala rada powiatu.

Pojazd odbiera osoba wskazana na zezwoleniu na odbiór pojazdu z parkingu.

Podstawą wydania zezwolenia jest okazanie dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (dowodu rejestracyjnego, a w przypadku gdy osoba odbierająca pojazd nie jest jego właścicielem dodatkowo umowę cywilno – prawną na podstawie której pojazd używa)

Sprawca naruszenia przepisów będących podstawą do usunięcia pojazdu odpowiada za popełnione wykroczenie na podstawie przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Pojazd usunięty w trybie art. 50a nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów.

 

W przy­padku odholowania pojazdu należy skon­tak­tować się z dyżurnym Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej (tel. 986 lub 032 3423 060), który poin­for­muje Państwa szczegółowo
o dalszym sposobie postępowania.

 

 

Skargi

Komen­dant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawach skarg i wniosków przyj­muje przez cały tydzień w godz­i­nach urzędowania (po wcześniejszym tele­fon­icznym uzgod­nie­niu)

Skargi mogą być również wnoszone pisem­nie na adres Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41–709 Ruda Śląska

Jeżeli oczekują Państwo odpowiedzi na przesłaną kore­spon­dencję, prosimy o wskazanie adresu do korespondencji .

Wnoszona skarga powinna zawierać imię i nazwisko skarżącego oraz adres zamieszka­nia (nazwę ulicy, numer budynku, lokalu, miejs­cowości oraz kod pocztowy).

 

 
Free business joomla templates