English French German Spanish

 

Początki powstania jednostki Straży Miejskiej Rudzie Śląskiej.

Oficjalnie Straż Miejska w Rudzie Śląskiej została powołana Zarządzeniem Nr SM 1/91 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w dniu 18 kwietnia 1991 r. Odbyło się to na podstawie delegacji zawartych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o policji. Przed wydaniem tego zarządzenia spełnione zostały wymogi proceduralne, a wiec doszło do porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Ruda Śląska a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Komendantem Głównym Policji w przedmiocie utworzenia Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej oraz projektu jej statutu. Przygotowane zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska weszło w życie 18 kwietnia 1991 r. z mocą obowiązującą od 1 maja 1991 r. Od tej właśnie chwili rozpoczęło się organizowanie tej formacji.

Zadanie stworzenia jednostki Straży Miejskiej zostało powierzone Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Uchwalony statut, będący podstawą działalności Straży Miejskiej, ustalił jej siedzibę w Urzędzie Miejskim, a za teren działania uznał cały obszar Miasta Ruda Śląska. Ponadto statut ustalił:

- zadania i środki działania straży,

- uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Miejskiej;

- rodzaj umundurowania, uzbrojenia i innego wyposażenia technicznego,

- kierowniczą rolę Komendanta Straży Miejskiej,

- oraz określił strukturę organizacyjną jednostki.

Jednym z pierwszych etapów tworzenia się jednostki Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej było przeprowadzenie naboru pracowników do nowoutworzonej formacji. W tym celu zamieszczone zostały w prasie lokalnej odpowiednie ogłoszenia oraz ustalono podstawowe wymagania, jakie stawiane są kandydatom.

Od pierwszych strażników wymagano:

- minimum średniego wykształcenia,

- uregulowanego stosunku do służby wojskowej,

- wieku poniżej 35 lat,

- niekaralności.

Do biura kadr Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej wpłynęło wówczas 17 podań z prośbą o przyjęcie do pracy w Straży Miejskiej. Dwa spośród złożonych podań odrzucono we wstępnym etapie kwalifikacyjnym ze względu na niespełnienie wymogów.

Po rozmowach kwalifikacyjnych, które toczyły się przed komisją, a w skład której weszli m.in.: radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i przedstawiciele Policji, przyjęto
7 osób. Pierwszym Komendantem Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej został Bolesław Boroński.

        Istotnym stało się wstępne przygotowanie tych osób do pracy w terenie. W związku z tym przez jeden miesiąc odbywały się wszechstronne teoretyczne szkolenia prowadzone przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego (Wydział Infrastruktury Technicznej i Społecznej, Wydział Ekologii, Wydział Geodezji, Wydział Architektury), przedstawicieli Policji, kierowników administracji budynków, pracowników zakładów pracy (energetycznego, gazowniczego, wodociągów i kanalizacji, oczyszczania miasta, itp.)

Przez pierwsze sześć miesięcy funkcjonowania Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej praca strażników w terenie odbywała się bez umundurowania, a wyposażenie ograniczało się do legitymacji służbowej, zeszytu i długopisu do spisywania zauważonych nieprawidłowości. Brak formalnych środków do egzekwowania i likwidacji tych nieprawidłowości ograniczał pracę do zbierania informacji o usterkach i uchybieniach, informowania odpowiednich służb, wydziałów Urzędów znajdujących się na terenie Miasta Ruda Śląska oraz innych instytucji. Dla strażników najbardziej odczuwalny był brak środków łączności, środków technicznych (np. środków przymusu bezpośredniego, środków transportu), czy też upoważnień do nakładania mandatów karnych.

Był to najtrudniejszy okres funkcjonowania Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Na przełomie miesiąca lipca i września 1991 r. jednostkę Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej zasilili kolejni strażnicy. Bardzo ważnym okresem w dziejach rudzkiej jednostki Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej stał się przełom miesiąca październik – listopad 1992 r. Wtedy to rolę Komendanta Straży Miejskiej Władze Miasta Ruda Śląska powierzyły dotychczas szeregowemu funkcjonariuszowi Sławomirowi Skoczyńskiemu.

Następną zmianą kadrową jest powołanie zastępców Komendanta Straży Miejskiej. Władze miasta na te stanowiska powołują dwie osoby: Henryka Szydłowskiego i Eugeniusza Lebowskiego.

Dotychczasowa sytuacja jednostki Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej zmieniała się z chwilą umundurowania i pełnego wyposażenia w środki techniczne oraz prawne. Minęło jednak jeszcze wiele czasu zanim społeczeństwo Rudy Śląskiej przyzwyczaiło się do obecności straży w życiu miasta Ruda Śląska.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis internetowy miasta Ruda Śląska
KMPSP Ruda Śląska

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
Fundacja ITAKA

   

KMP Ruda Śląska

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Free business joomla templates