Informacje dla osób niepełnosprawnych


POMOC DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Ruda Śląska zapewnia osobom mającym trudności w  komunikowaniu się korzystanie:

  • z pomocy osoby „przybranej” w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i  sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Aby skorzystać z usług Urzędu Miasta Ruda Śląska, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz kontaktowy lub pobrać jego wersję elektroniczną i po wypełnieniu wybrać jedną z poniższych opcji:

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska
  • przesłać pocztą elektroniczną: e-mail: um_ko@ruda-sl.pl
  • przesłać faksem pod numer  32-248-73-48, 32-248-71-71
  • złożyć wniosek poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP; adres skrytki na ePUAP: /umrudasl/pisma
  • zgłosić telefonicznie (sms) potrzebę spotkania pod nr 32-244-90-00 do 10
  • złożyć wniosek w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Ruda Śląska, na parterze budynku głównego.

W przypadku, gdy wnioskowana sprawa nie leży w kompetencjach Urzędu Miasta Ruda Śląska, wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do właściwego organu, o czym zostanie powiadomiony wnioskodawca.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd Miasta Ruda śląska zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych w ustawie uprawnień.


WPIS DO REJESTRU TŁUMACZA

Wojewoda Śląski prowadzi i udostępnia rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi tłumacza na obszarze województwa śląskiego. Wpis do rejestru jest bezpłatny. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://bip.katowice.uw.gov.pl/migowy/Informacje_dla_tlumaczy_jezyka_migowego.html


ZGŁOSZENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, którego siedzibą jest Urząd Miasta Ruda Śląska, Pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 32-244-90-00 do 10, email: um_ko@ruda-sl.pl

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- umówienia spotkania z tłumaczem,
- prowadzenia i publikacji „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych”.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z art. 12 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez 10 lat.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie nieobjęcie Pani/Pana usługą tłumacza polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.