Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Władze Rudy Śląskiej wystąpią do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie mieszkańcom pieniędzy na usuwanie azbestu. Osoby fizyczne, które planują w 2020 roku usuwanie azbestu, powinny zgłosić się do 16 marca br. do rudzkiego magistratu. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą urzędnikom na przygotowanie wniosku o dotację. Jest o co walczyć, bo dofinansowanie może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych, czyli związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem wyrobów wcześniej zdemontowanych oraz transportem i unieszkodliwianiem takich wyrobów. Projekt skierowany jest do będących właścicielami obiektów, na których wykorzystywane były wyroby zawierające azbest i zostały wpisane do „Powiatowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie azbest na terenie miasta Ruda Śląska” lub do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju. Zgodnie z warunkami naboru prace będą musiały zakończyć się do 30 września br.

Zainteresowani powinni do 16 marca br. złożyć wniosek w Urzędzie Miasta. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca już zdemontowanego azbestu. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta w pokoju 403 lub telefonicznie pod numerem 32 244 90 63 lub 32 244 90 00 wew. 4031.


azbest

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów i zasad stosowany był od ponad 100 lat. Azbest wykorzystywano w około 3 000 wyrobów przemysłowych.
Dziś wiemy, że niewłaściwie użytkowany jest szkodliwy dla zdrowia. Azbest jest groźny, gdy jego włókna uwalniają się z wyrobów i są obecne w powietrzu.
Może się tak stać w wyniku powierzchniowej erozji płyt azbestowych, uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, kruszenia, niewłaściwego demontażu i zabezpieczania wyrobów azbestowych.
Z chorobotwórczym działaniem azbestu (w skrajnych wypadkach kancerogennym) mamy do czynienia tylko w wypadku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Ze względu na zagrożenie, jakie stanowi azbest, wyroby zawierające azbest winny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 r.

Wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się przez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, corocznie, w terminie do końca stycznia przedkładają Prezydentowi Miasta powyższą informację za poprzedni rok - druk 7.18.

Na stronie internetowej miasta dostępny jest „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska” zawierający informacje dotyczące m.in.:

azbest
  • obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,
  • sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • wykaz podmiotów uprawnionych do gospodarowania odpadami zawierającymi azbest  na terenie miasta Ruda Śląska,
  • wyszczególnienie aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej.
azbest

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usuwanie wyrobów zawierających azbest może być realizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy, posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

 

Pobierz "Poradnik o finansowaniu usuwania azbestu ze środków krajowych i zagranicznych na lata 2016-2020".

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, pok. 403 (IV piętro) tel. 32 244 90 63 lub 32 244 90 00 wew. 4031 w godzinach pracy Urzędu.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE AZBESTU:
1. USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 z późniejszymi zmianami).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 późn. zm.).