Zasady odbierania odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Ruda Śląska. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Miasto Ruda Śląska.

Ma to związek z uchwałą nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śl. 2020 r. poz. 3938).

Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie dotyczy tzw. nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także nieruchomości wskazanych w ww. uchwale (m.in. nieruchomości, na których znajdują się jednostki budżetowe Miasta Ruda Śląska, siedziby zakładów budżetowych Miasta Ruda Śląska, cmentarze).

Właściciele nieruchomości mieszanych, a także właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozostają w systemie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – szczegóły w zakładce "Stawki opłat za śmieci w Rudzie Śląskiej".

Od 2016 r. obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za śmieci (szczegóły w zakładce "Stawki opłat za śmieci w Rudzie Śląskiej") – powyższe dotyczy właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (m.in. ogródków dzierżawionych z Miasta).

Właściciel nieruchomości w przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez przedsiębiorcę prowadzącego gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien niezwłocznie zgłosić w wybrany przez siebie sposób (telefonicznie, pisemnie, elektronicznie) przedmiotowe zajście do Urzędu Miasta.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej w godzinach pracy Urzędu Miasta (tel. 32 244 90 00 wew. 3090 lub 3091 lub 32 244 90 62, mail: wgk@ruda-sl.pl) lub Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 800 158 800, mail: wzk@ruda-sl.pl)